Algemene Voorwaarden

Iwan Op Maat

Artikel 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Voorwaarden : de onderhavige Algemene Voorwaarden.
IOM : Iwan Op Maat, ingeschreven onder nummer 81259603 in het Handelregister.
Opdrachtgever : de partij die met IOM contracteert c.q. beoogt te contracteren.
Offerte : elk mondeling of schriftelijk aanbod van IOM om een opdracht met de opdrachtgever aan te gaan.
Opdracht : het sluiten van een overeenkomst tussen opdrachtgever en IOM tot het verrichten van enkele diensten en/of het leveren van goederen.
Product : het in opdracht vervaardigde object, meubel.

Artikel 2 – ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door IOM af te sluiten overeenkomsten en gedane offertes tot levering van diensten en goederen.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk, indien IOM deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
5. Als IOM niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet meer van toepassing zijn of dat IOM in enige mate het recht zou verliezen om alsnog de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
6. Alle personen die door IOM bij de voorbereiding of uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
7. IOM heeft het recht zijn algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. IOM zal in dat geval de opdrachtgever daarvan in kennis stellen.

Artikel 3 – OFFERTES EN TOT STANDKOMING OPDRACHT

1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, voorcalculaties en offertes in welke vorm ook gedaan zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
2. IOM is eerst gebonden, nadat hij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Alle eventueel tevoren gemaakte afspraken en/of toezeggingen welke niet schriftelijk door IOM zijn aanvaard, zullen hierbij zijn vervallen.
3. De gedane offertes zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldig tot dertig (30) dagen na datum van de offerte.
4. Door gebruik van digitale kleuren in de offerte kan het product afwijken ten opzichte van de offerte. Opdrachtgever aanvaardt nadrukkelijk deze kleurverschillen.

5. IOM aanvaardt bij offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de aanvrager, koper en/of opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen maten en materialen.
6. De in een offerte vermelde tarieven zijn in euro’s en inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, verzendkosten, tenzij IOM anders vermeldt.
7. De opdracht komt tot stand nadat de opdrachtgever de door IOM uitgebrachte offerte schriftelijk heeft aanvaard of wanneer IOM een mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever heeft bevestigd. Indien de offerte niet op enige wijze door de opdrachtgever wordt bevestigd en IOM met instemming van de opdrachtgever toch tot uitvoering van de opdracht overgaat, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.
8. Mondelinge toezeggingen verbinden IOM pas nadat zij deze toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
9. IOM kan niet aan een offerte worden gehouden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de aanbieding of een onderdeel daarvan op een kennelijke vergissing of verschrijving berust.
10. Tevens is IOM niet gebonden wanneer de aanvaarding van de offerte, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij IOM schriftelijk meedeelt met de afwijkende aanvaarding in te stemmen.
11. Een samengestelde offerte of aanbieding van meerdere producten of diensten verplicht IOM niet tot het verrichten van een deel van de overeengekomen prestatie tegen een deel van de prijs.
12. IOM heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 – AUTEURSRECHT

1. IOM behoudt zich het auteursrecht voor op de door hem bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes. Deze stukken blijven -ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht- zijn eigendom.
2. Zonder schriftelijke toestemming van IOM mogen de door hem verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, teksten en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
3. De opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in lid 2 van dit artikel, is ter zake van schadevergoeding aan IOM een bedrag verschuldigd gelijk aan tien procent van het bedrag van de bij de aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de opdrachtgever in dat geval op eerste aanmaning van IOM aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht van de stukken, zoals genoemd in lid 1. niet over.

Artikel 5 – PRIJS

1. Alle geoffreerde prijzen zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
2. De prijs is gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging bestaande prijzen van materiaal, arbeidsloon, belastingen, koersen, rechten, lasten etc. Afhankelijk van hetgeen in de opdrachtbevestiging is vermeld, wordt de opdracht uitgevoerd tegen een van tevoren overeengekomen vast tarief, dan wel uurtarief.
3. Het is IOM toegestaan om tot verhoging van de overeengekomen prijs over te gaan als de verhoging van deze prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de overeenkomst om die reden op te zeggen of te ontbinden. Bij een verhoging van meer dan 10% zullen partijen in overleg treden.
4. Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen van de bouw of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.
5. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling der hoofdsom naar billijkheid worden verrekend.

Artikel 6 – LEVERING

1. IOM zal zich inspannen om de opdracht op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De reikwijdte van deze verplichting is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng/inzet van opdrachtgever en de door opdrachtgever aangeleverde relevante informatie.
2. Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de dag volgend op de datum van ontvangst van de volledige betaling zoals vermeld in artikel 7 lid 1a, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien aan de opgegeven levertijd door onvoorziene omstandigheden niet kan worden voldaan kan de levering op een later tijdstip geschieden. Overschrijding door IOM van de levertijd ten gevolge van onvoorziene omstandigheden geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren, tenzij een uiterste leverdatum is overeengekomen.
4. Voor schade voortvloeiend uit overschrijding van de levertijd is IOM niet aansprakelijk.
5. Het product dient te worden afgehaald of bezorgd, binnen veertien dagen na gereed melding van het product, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7 – BETALING

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling als volgt te geschieden:
a. 50% bij het tot stand komen van de overeenkomst; b. 50% bij oplevering of binnen veertien dagen na gereed melding van het product.
2. Alle betalingen moeten zonder enige aftrek of schuldvergelijking geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet binnen bovengenoemde termijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de opdrachtgever in gebreke door het enkele verloop van de termijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
3. Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1 % van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden.
4. De opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van de buitenrechtelijke incassokosten ter grootte van de ingevolge het laatstelijk geldende incassotarief voor advocaten verschuldigde bedragen, ongeacht de in lid 4 van dit artikel bedoelde rentevergoeding.

Artikel 8 – INVORDERINGSKOSTEN

1. IOM is bevoegd vorderingen welke 14 dagen na factuurdatum niet zijn betaald ter invordering uit handen te geven.
2. Onverminderd de verder toekomende rechten, heeft IOM het recht op de opdrachtgever alle kosten van de invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, de laatste ten belopen van 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 50,00 (zegge: vijftig euro) per factuur, te verhalen.

Artikel 9 – RISICO

1. Tenzij IOM schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de goederen materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering der goederen en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang der werkzaamheden.
2. Indien buiten de schuld van IOM de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID

1. Wanneer IOM aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. De bepalingen in dit artikel gelden tevens voor het geval IOM aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door IOM bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materialen of zaken, geen uitgezonderd.
2. IOM is niet aansprakelijk in geval het resultaat niet naar tevredenheid is.
3. IOM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat IOM is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. IOM is niet aansprakelijk voor schade aan het door IOM geleverde object als gevolg van door derden verduurzaamde of geïmpregneerde of op een andere wijze, welke ook, met chemische middelen bewerkte kleine of grote oppervlakte.
5. De aansprakelijkheid van IOM voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde.

11. IOM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.
12. IOM is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, annulering of ontbinding door IOM.
13. Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 7 dagen na het ontstaan of ontdekking daarvan, schriftelijk bij IOM meldt.
14. Elke aansprakelijkheid van IOM jegens de opdrachtgever en/of personen die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is, op welke grond dan ook, verjaart door verloop van 6 maanden vanaf de dag waarop de opdracht door afronding, ontbinding of opzegging is geëindigd. Deze termijn is tevens een vervaltermijn.

Artikel 11 – DE OPLEVERING

1. In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn opgeleverd.

Artikel 12 – KLACHTEN

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 dienen klachten binnen 14 dagen na de constatering van het gebrek schriftelijk, met een duidelijke omschrijving van het gebrek, ter kennis van IOM te zijn gebracht, bij gebreke waarvan de rechten uit dien hoofde zijn vervallen.

Artikel 13 – GARANTIE

1. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat IOM in zowel voor de deugdelijkheid van de door zijn geleverde goederen als voor de kwaliteit van het door hem geleverde en gebruikte materiaal en/of geleverde diensten. In die zin dat alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 1 jaar na datum van aflevering zijn ontstaan, uitsluitend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door IOM kosteloos binnen acht weken zullen worden hersteld.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantieverplichting van IOM vervalt indien de opdrachtgever zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan de normale doeleinden wordt aangewend of anderszins op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
3. Indien IOM ter voldoening aan zijn garantieverplichting nieuwe onderdelen of diensten levert, zullen op deze onderdelen of diensten onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.
4. De voldoening aan zijn garantieverplichting geldt als enige en algehele schadevergoeding

Artikel 15 -TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

1. IOM is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien:
a. de opdrachtgever in gebreke is en zijn verplichtingen niet nakomt;
b. de opdrachtgever of zijn bedrijf in staat van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie verkeert, of door diens overlijden, of anderszins de beschikkingsmacht over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of heeft verloren;
c. IOM op grond van de redelijkheid en billijkheid de opdracht niet meer naar tevredenheid van de opdrachtgever kan uitvoeren, een en ander op grond van de in het maatschappelijk verkeer aanvaarde normen.
2. Indien het gestelde in lid 1 van dit artikel van toepassing is dan vervalt hiermee de garantieverplichting zoals gesteld in artikel 13.
3. In gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering welke IOM ten laste van de opdrachtgever heeft direct opeisbaar.

Artikel 16 – OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt verstaan brand, overstromingen, stakingen, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden die de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken en die redelijkerwijze niet aan IOM kunnen worden toegerekend.
2. In het geval van overmacht heeft IOM het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding kan doen gelden.
3. Bij gevallen van overmacht zal IOM zijn opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 17- PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

1. IOM respecteert de privacy van zijn klanten en draagt er zorg voor dat (persoonlijke) informatie die de opdrachtgever aan IOM verstrekt vertrouwelijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de vigerende regelgeving wordt verwerkt.

Artikel 18 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Als er geschillen zouden ontstaan naar aanleiding van de offerte of opdracht, dan wel van overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarvan het gevolg zijn, zullen partijen trachten deze in eerste instantie in goed overleg op te lossen, al dan niet met behulp van een onafhankelijke derde.
3. Alle geschillen naar aanleiding van enige overeenkomst tussen IOM en zijn opdrachtgever en/of derden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. De rechter kan pas worden benaderd als een geschil niet is opgelost binnen 3 weken na het ontstaan daarvan. In spoedeisende kwesties hoeft deze termijn niet in acht te worden genomen.